Villa Ramadas portugu�s english fran�ais espa�ol Russo italiano greek czech
 
Villa Ramadas je jedn�m z nejlep��ch l��ebn�ch center v Evrop�. Specializuje se na l��bu nemoci z�vislosti, kter� se projevuje jako:

Chemick� z�vislost - z�vislost na drog�ch (heroin, kokain, ha�i�, ext�ze, l��iva, t�kav� l�tky, nap�. lepidla a �edidla) nebo na alkoholu
N�vykov� chov�n� - anorexie, bulimie, hr��stv�, vztek, nakupov�n�, sex a obsesivn�-kompulzivn� porucha
Emo�n� z�vislost - spoluz�vislost, fobie a deprese
 
Jazyky u��van� v centru:
Portugu�s, English, Espa�ol, Fran�ais
 
Řeen existuje

Změrem tto publikace je pomoci vem, kdo trp poruchami přjmu potravy anorexi a/nebo bulimi a jejich rodinnm přslunkům.

v�ce informac�
  Skute�n� p��pady v partnerstv� s:

 
Happy Day je soukrom� oslava jen pro pozitivn�, vesel�, vd��n� a ��astn� lidi, kte�� cht�j� oslavit to nejprost�j�� lidsk� gesto... �SM�V.

Pod�vej se na leto�n� program a nezapome�, �e ��ast je nutno p�edem potvrdit.

Jsi-li nevrl� �lov�k, kter� se v��n� lituje, ze sv�ho ne�t�st� vin� ostatn� a ned�l� nic pro to, aby p�estal b�t chud��kem, tak pros�m... necho�.
 
P�eji si obdr�et dopl�uj�c� informace o centru Villa Ramadas
  Workshop pro Rodiny dne 14. z���

Workshopy maj� za c�l pomoci objasnit problematiku nemoci z�vislosti rodinn�m p��slu�n�k�m a p��tel�m...v�ce informac�
 
Newsletter    
zaregistrujte sv�j e-mail